Δομή πράξης

Δομή πράξης ΑΓΡΟ4+

Η πράξη αυτή αποτελείται από 4 υποέργα, τα οποία αναλύονται παρακάτω.


Υποέργο 1: Δράσεις Παραρτήματος Ξάνθης Ε.Κ. Αθηνά

 • ΠΕ 1 – Πλατφόρμα επενδύσεων (AGRO4+Investments). [Μ1-Μ30]
  • Ε 1.1: Προδιαγραφές και σχεδίαση πλατφόρμας.
  • Ε 1.2: Ανάπτυξη πλατφόρμας.
  • Ε 1.3: Συλλογή δεδομένων για την πλατφόρμα.
 • ΠΕ 2 – Πλατφόρμα διαχείρισης (AGRO4+Management). [Μ1-Μ30]
  • Ε 2.1: Προδιαγραφές και σχεδίαση πλατφόρμας.
  • Ε 2.2: Ανάπτυξη πλατφόρμας.
  • Ε 2.3: Συλλογή δεδομένων για την πλατφόρμα.
 • ΠΕ 3 – Πλατφόρμα ευφυούς γεωργίας (AGRO4+SPA). [Μ1-Μ30]
  • Ε 3.1: Προδιαγραφές και σχεδίαση πλατφόρμας.
  • Ε 3.2: Ανάπτυξη πλατφόρμας.
  • Ε 3.3: Συλλογή δεδομένων για την πλατφόρμα.
 • ΠΕ 4 – Υποσυστήματα υποδομών (AGRO4+Infrastructures). [Μ1-Μ30]
  • Ε 4.1: Φυσικοχημικές μετρήσεις πεδίου και εργαστηρίου.
  • Ε 4.2: Εικονική Γεωργία.
  • Ε 4.3: Αυτόνομα ρομποτικά συστήματα.
  • Ε 4.4: Ειδικοί αλγόριθμοι.
  • Ε 4.5: Συνεργατικό πολυπρακτορικό σύστημα για την αυτοματοποίηση διαδικασιών.
  • Ε 4.6: Σχεδίαση και ανάπτυξη φωνητικού βοηθού για την υποστήριξη επιθεωρήσεων γεωργικών διαδικασιών.
  • Ε 4.7: Ενσωμάτωση, βελτίωση, έλεγχος και επικύρωση συστημάτων και υποδομών.
  • Ε 4.8: Μετεωρολογικά και καλλιεργητικά μοντέλα.
 • ΠΕ 5 – Οργάνωση και Διαχείριση. [Μ1-Μ30]
  • Ε 5.1: Οργάνωση και διαχείριση έργου
 • ΠΕ 6 – Διάχυση και δημοσιότητα. [Μ1-Μ30]
  • Ε 6.1: Δράσεις διάχυσης και προβολής αποτελεσμάτων

Υποέργο 2: Προμήθεια Επιστημονικού Εξοπλισμού Παραρτήματος Ξάνθης Ε.Κ. Αθηνά

 • ΠΕ 7 – Προμήθεια εξοπλισμού για τη σύσταση της υποδομής AGRO4+, ΕΚ Αθηνά. [Μ1-Μ12]
  • Ε 7.1: Τεχνικές προδιαγραφές/τεύχη διαγωνισμού απαιτούμενου εξοπλισμού.
  • Ε 7.2: Προκήρυξη για την προμήθεια απαιτούμενου εξοπλισμού.
  • Ε 7.3: Διενέργεια διαγωνισμού για την προμήθεια του εξοπλισμού.
  • Ε 7.4: Κατακύρωση διαγωνισμού για την προμήθεια του εξοπλισμού.
  • Ε 7.5: Παραλαβή και εγκατάσταση απαιτούμενου εξοπλισμού.

Υποέργο 3: Δράσεις Τμήματος Μοριακής Βιολογίας ΔΠΘ

 • ΠΕ 8 – Μοριακή ταυτοποίηση ποικιλιών. [Μ2-Μ30]
  • Ε 8.1: Ανάπτυξη πρωτοκόλλου γονοτύπησης ποικιλιών.
  • Ε 8.2: Εφαρμογή πρωτοκόλλου γονοτύπησης ποικιλιών της ΑΜΘ.
 • ΠΕ 9 – Ανάπτυξη διαγνωστικής τεχνολογίας για την εκτίμηση κινδύνου ασθένειας. [Μ2-Μ30]
  • Ε 9.1: Ανάπτυξη πρωτοκόλλου μοριακής ταυτοποίησης παθογόνων.
  • Ε 9.2: Εφαρμογή πρωτοκόλλου σε αμπελώνες της ΑΜΘ για την εκτίμηση του κινδύνου.
 • ΠΕ 10 – Ανάλυση του τοπικού μικροβιώματος και αξιοποίησή του για την ταυτοποίηση γεωγραφικής προέλευσης. [Μ2-Μ30]
  • Ε 10.1: Ανάπτυξη μεθοδολογίας για την ταυτοποίηση γεωγραφικής προέλευσης με ανάλυση του μικροβιώματος.
  • Ε 10.2: Εφαρμογή μεθοδολογίας για την ταυτοποίηση γεωγραφικής προέλευσης με ανάλυση του μικροβιώματος.
 • ΠΕ 11 – Προσβάσιμη και Βιώσιμη Ερευνητική Υποδομή. [Μ18-Μ30]
  • Ε 11.1: Ανάπτυξη Υπηρεσιών.
  • Ε 11.2: Προσβάσιμη Υποδομή.
 • ΠΕ 12 – Διάχυση και Προβολή. [Μ1-Μ30]
  • Ε 12.1: Ψηφιακά μέσα διάχυσης.
  • Ε 12.2: Οργάνωση ημερίδων.
  • Ε 12.3: Περαιτέρω δράσεις διάχυσης.

Υποέργο 4: Προμήθεια Επιστημονικού Εξοπλισμού Τμήματος Μοριακής Βιολογίας ΔΠΘ

 • ΠΕ 13 – Προμήθεια Επιστημονικού Εξοπλισμού-MBG [Μ1-Μ14]
  • Ε 13.1: Σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών/τεύχη διαγωνισμού απαιτούμενου εξοπλισμού.
  • Ε 13.2: Προκήρυξη για την προμήθεια απαιτούμενου εξοπλισμού.
  • Ε 13.3: Διενέργεια διαγωνισμού για την προμήθεια του εξοπλισμού.
  • Ε 13.4: Κατακύρωση διαγωνισμού για την προμήθεια του εξοπλισμού.
  • Ε 11.5: Παραλαβή και εγκατάσταση απαιτούμενου εξοπλισμού.

Υποέργο 5: Προμήθεια Επιστημονικών Αναλωσίμων Τμήματος Μοριακής Βιολογίας ΔΠΘ

 • ΠΕ 14 – Προμήθεια Επιστημονικών Αναλωσίμων – MBG [Μ1-Μ14]
  • Ε 14.1: Σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών/τεύχη διαγωνισμού απαιτούμενου αναλωσίμων.
  • Ε 14.2: Προκήρυξη για την προμήθεια αναλωσίμων.
  • Ε 14.3: Διενέργεια διαγωνισμού για την προμήθεια των επιστημονικών αναλωσίμων.
  • Ε 14.4: Κατακύρωση διαγωνισμού για την προμήθεια των επιστημονικών αναλωσίμων.
  • Ε 14.5: Παραλαβή των επιστημονικών αναλωσίμων.