Ε.Κ. «Αθηνά»

Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά»

Το Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης – «Αθηνά» (Ε.Κ. «Αθηνά») είναι το πρώτο Ερευνητικό Κέντρο της χώρας ειδικευμένο σε θέματα της Κοινωνίας της Πληροφορίας. Ιδρύθηκε και λειτουργεί σύμφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 2919/2001 (ΦΕΚ Α’128), του άρθρου 9 του Ν.3438/2006 (ΦΕΚ Α’33) και του άρθρου 15 του Ν. 3460/2006 (ΦΕΚ Α’105). Είναι ερευνητικός και τεχνολογικός φορέας και εποπτεύεται από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων – Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας. Οι διοικητικές εργασίες πραγματοποιούνται µέσω του εξειδικευμένου προσωπικού της κεντρικής διοίκησης. Το Ε.Κ. «Αθηνά» έχει μία μακρόχρονη και συνεχώς εξελισσόμενη πιστοποίηση ISO 9001:2008 στους τομείς της διαχείρισης έργων, της ανάπτυξης λογισμικού και της παροχής υπηρεσιών 3Δ ψηφιοποίησης.

Σκοπός του Ε.Κ. «Αθηνά» είναι: 

 • Η προώθηση καινοτομικών τεχνολογιών της πληροφορίας, της επικοινωνίας και της γνώσης, στο βιομηχανικό χώρο και στο χώρο των υπηρεσιών.
 • Η ανάπτυξη της επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας και η εφαρμογή και αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της στους τομείς των τεχνολογιών της πληροφορίας, της γνώσης, της επικοινωνίας και της αυτοματοποίησης διαδικασιών παραγωγής, µε σκοπό την παραγωγή εργαστηριακών προτύπων προϊόντων και υπηρεσιών.
 • Η δημιουργία αναπτυξιακών δραστηριοτήτων στους ίδιους τομείς και στις εφαρμογές τους.
 • Η συνεχής εκπαίδευση και κατάρτιση στους τομείς αρμοδιότητάς του.
 • Η διαχείριση προγραμμάτων επιχορήγησης επιχειρήσεων που ανήκουν στο πεδίο των αρμοδιοτήτων του και προωθούν τους στόχους της εθνικής ερευνητικής και τεχνολογικής στρατηγικής. 

Για την επίτευξη των ανωτέρω σκοπών και στόχων το Ε.Κ. «Αθηνά»: 

 • Αναπτύσσει καινοτομικές προσεγγίσεις των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (ΤΠΕ) σε μορφή εργαστηριακών και βιομηχανικών πρωτοτύπων και συνεργάζεται µε επιχειρήσεις για την εμπορική αξιοποίηση.
 • Προσαρμόζει τεχνολογίες στις ανάγκες των επιχειρήσεων και υπηρεσιών του Δημοσίου και παρακολουθεί και μελετά τις εξελίξεις των ΤΠΕ και τη διείσδυσή τους στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα.
 • Προτείνει λύσεις που συνδυάζουν διάφορες ΤΠΕ και οδηγούν σε νέες προσεγγίσεις υπηρεσιών για λογαριασμό επιχειρήσεων, οργανισμών και άλλων χρηστών.
 • Δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών µε ΤΠΕ µε δημιουργία υποδομών, υλικού, λογισμικού και περιεχομένου πληροφορίας σε ηλεκτρονική μορφή, κα. 
 • Ειδικεύει και καταρτίζει επιστήμονες και τεχνικούς στους παραπάνω τομείς µε την οργάνωση και τη χρηματοδότηση ερευνητικών προγραμμάτων, μεταπτυχιακών σεμιναρίων, δημοσιεύσεων, εκδόσεων, σεμιναρίων και συνεδρίων.
 • Παρέχει εξειδικευμένες τεχνικές υπηρεσίες, αναλαμβάνει και διεκπεραιώνει τεχνικοοικονομικές μελέτες και μελέτες σκοπιμότητας, στις προαναφερθείσες περιοχές ώστε να διασφαλίζεται η εμπορική αξιοποίηση των αποτελεσμάτων των ερευνητικών έργων.
 • Συνεργάζεται µε ΑΕΙ, ΤΕΙ, Ερευνητικά Ινστιτούτα και εταιρίες µε οποιαδήποτε μορφή και τύπο ή συμμετέχει µε αυτά σε ενώσεις, κοινοπραξίες κ.λπ. και δύναται να ιδρύει ή να συμμετέχει στην ίδρυση εταιριών (τεχνοβλαστών) που έχουν ως σκοπό την πραγμάτωση της αποστολής και την επίτευξη των στόχων του Κέντρου.