Στόχοι Έργου

Στόχοι Έργου

Στόχος του έργου αυτού είναι η θετική και δυναμική συμβολή στον τομέα της γεωργικής παραγωγής της ΑΜΘ μέσω των νέων καινοτόμων μεθόδων που προσφέρει η ευφυής γεωργία για την βελτιστοποίηση των παραγωγικών διαδικασιών, την ποιοτικότερη και αποδοτικότερη παραγωγή, την προστασία του περιβάλλοντος και τη βελτίωση της ζωής των καταναλωτών και των παραγωγών. Στο πλαίσιο αυτό, κύριος άξονας του ΑΓΡΟ4+ είναι η δημιουργία μιας υποδομής ολιστικής προσέγγισης η οποία μέσω καινοτόμων τεχνολογιών θα αναπτύξει αυτοματοποιημένες διαδικασίες στο επίπεδο της παραγωγής και διαχείρισης μεγάλων και μικρών καλλιεργημένων εκτάσεων της ΑΜΘ, ενώ παράλληλα θα αξιοποιήσει εφαρμογές της μοριακής βιολογίας και της γονιδιωματικής, σε συνδυασμό με την ενίσχυση των συμβουλευτικών και των επιστημονικών ικανοτήτων των ερευνητών. Η Υποδομή θα υποστηρίζει τον πλήρη κύκλο μίας επένδυσης στην ευφυή γεωργία: Απόφαση Επένδυσης – Υλοποίηση Επένδυσης – Διαχείριση Επένδυσης.

Ο στόχος της παρούσας Πράξης είναι να προσφέρει ένα ολοκληρωμένο δυναμικό σύστημα παρακολούθησης, λήψης αποφάσεων, αυτόματων ενεργειών, καταγραφής προϊόντων και στοχεύει όχι μόνο σε μεγάλες καλλιέργειες, αλλά και μικρότερες όπως είναι οι οικογενειακές καλλιέργειες (μικρά τμήματα γης, διατήρηση συγκεκριμένων ποικιλιών), βιολογικές καλλιέργειες κ.λπ.

Συνοπτικά η Πράξη περιλαμβάνει τους ακόλουθος άξονες δράσης:

  • AGRO4+Investments: Ολοκληρωμένη πλατφόρμα στήριξης αποφάσεων επένδυσης στον αγροτικό τομέα με έμφαση στην ευφυή γεωργία.
  • AGRO4+Management: Ολοκληρωμένη πλατφόρμα διαχείρισης καλλιέργειας για την παροχή αυτοματοποιημένου προγραμματισμού απαιτούμενων εργασιών, τη δυνατότητα οικονομικής παρακολούθησης της παραγωγής αλλά και την πρόσβαση σε δεδομένα εμπορίου με εμπλουτισμένη πληροφορία καθώς και την αυτοματοποιημένη έκδοση εγγράφων (όπου απαιτούνται).
  • AGRO4+SPA: Ολοκληρωμένη πλατφόρμα διαχείρισης επιστημονικού περιεχομένου και δεδομένων που σχετίζονται με την καλλιέργεια.
  • AGRO4+Infrastructures: Ενότητα που στοχεύει καθαρά στο ερευνητικό κομμάτι της Πράξης και περιλαμβάνει τις ερευνητικές δραστηριότητες και το σύνολο των υποσυστημάτων και τεχνολογιών που θα τροφοδοτούν όλες τις παραπάνω πλατφόρμες.